#

Algemene Voorwaarden

(KvK 27022021)

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

  • BERNARD SANDERS: Bernard Sanders Aandrijftechniek B.V., de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden;
  • Opdrachtgever: : de wederpartij van de overeenkomst waarop BERNARD SANDERS deze algemene inkoopvoorwaarden van toepassing heeft verklaard;
  • Overeenkomst: de overeenkomst tot het leveren van zaken door BERNARD SANDERS aan de opdrachtgever;
  • Schriftelijk: hieronder worden mede verstaan faxberichten en de elektronische uitwisseling van pdf-bestanden, e-mail en vergelijkbare communicatiemiddelen.

1. Algemeen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere door BERNARD SANDERS gedane aanbieding of offerte en op iedere overeenkomst tussen BERNARD SANDERS en de opdrachtgever, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

1.2 Wijzigingen in, of toevoegingen aan, deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend mogelijk met de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van BERNARD SANDERS Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij BERNARD SANDERS toepasselijkheid van die voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard. 

1.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. BERNARD SANDERS en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. 

1.4 Bij iedere offerte, bestelling en overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben verstrekt BERNARD SANDERS een exemplaar van deze voorwaarden. Deze voorwaarden, alsmede een Engelstalige versie daarvan, zijn in te zien op, alsmede te downloaden van, de website van BERNARD SANDERS en zijn aldus duurzaam beschikbaar. Tevens is zowel een Nederlandstalige als Engelstalige versie gedeponeerd bij de Griffie van de Rechtbank Den Haag. 

1.5 In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. 


2. Offertes en prijzen

2.1 De door BERNARD SANDERS gedane offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Offertes zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens, tekeningen enz., van de juistheid waarvan BERNARD SANDERS mag uitgaan. De inhoud van door BERNARD SANDERS uigegeven folders, brochures etc. binden BERNARD SANDERS niet, tenzij daarnaar in de overeenkomst uitdrukkelijk wordt verwezen. 

2.2 Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. 

2.3 Alle prijzen zijn in Euro, exclusief BTW en eventuele andere heffingen DIE van overheidswege worden opgelegd. 

2.4 Tenzij anders overeengekomen zijn alle prijzen overeenkomstig de meest recente prijslijst van BERNARD SANDERS. 

2.5 BERNARD SANDERS is gerechtigd voor de uitvoering van de door opdrachtgever aan BERNARD SANDERS opgedragen werkzaamheden derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de opdrachtgever zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgave. 

2.6 Indien sprake is van een samengestelde offerte kan deze slechts in zijn geheel worden aanvaard. BERNARD SANDERS is niet verplicht tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

2.7 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. 


3. Contractsduur, leveringstermijnen en wijziging van de overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat BERNARD SANDERS de opdracht schriftelijk heeft bevestigd of wanneer daadwerkelijk uitvoering aan de opdracht is gegeven. Dit geldt eveneens voor aanbiedingen en toezeggingen gedaan door de vertegenwoordigers van BERNARD SANDERS. 

3.2 Levering geschiedt af magazijn/af fabriek of franko, ter keuze van BERNARD SANDERS. Verzending van de door opdrachtgever gekochte zaken geschiedt voor rekening en risico van opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen. 

3.3 Een overeengekomen levertermijn is nimmer te beschouwen als fatale datum, tenzij een bepaalde levertermijn door BERNARD SANDERS schriftelijk als zodanig is aangemerkt. 

3.4 De opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment dat deze aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is BERNARD SANDERS gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn. 

3.5 BERNARD SANDERS is gerechtigd de verkochte zaken in gedeelten te leveren. Indien in gedeelten worden geleverd, is BERNARD SANDERS bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan BERNARD SANDERS de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 


4. Opschorting, opzegging en ontbinding van de overeenkomst

4.1 Ontbinding geschiedt bij aangetekende post. 

4.2 BERNARD SANDERS is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

  • de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens BERNARD SANDERS uit welke hoofde dan ook, niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  • de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  • door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van BERNARD SANDERS kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
  • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van BERNARD SANDERS kan worden gevergd;
  • na het sluiten van de overeenkomst BERNARD SANDERS ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen;
  • sprake is van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken;

4.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van BERNARD SANDERS op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien BERNARD SANDERS de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. 

4.4 Indien BERNARD SANDERS overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor is ontstaan. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, dient opdrachtgever de dientengevolge door BERNARD SANDERS geleden schade, waardonder mede moet worden verstaan de gederfde winst, te vergoeden. 

4.5 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door BERNARD SANDERS, zal BERNARD SANDERS in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor BERNARD SANDERS extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen. 

4.6 Indien de opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan dient de opdrachtgever de kosten van de bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan BERNARD SANDERS te voldoen. 

4.7 De opdrachtgever kan de overeenkomst slechts wegens termijnoverschrijding ontbinden, indien BERNARD SANDERS de overeenkomst niet of niet geheel heeft uitgevoerd binnen 2 (twee) maanden na afloop van de overeengekomen levertermijn. Ontbinding is niettemin slechts toegestaan voor zover van de opdrachtgever de instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. 

4.8 De opdrachtgever is niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of beëindigen, indien nakoming van de levertermijn onmogelijk is wegens vertraging bij de leveranciers van BERNARD SANDERS. 


5. Betaling

5.1 Alle betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum door storting op de bank- of girorekening van BERNARD SANDERS. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is de opdrachtgever niet bevoegd tot verrekening met een vordering van hem op BERNARD SANDERS, 

5.2 Bij overschrijding van de hiervoor genoemde betalingstermijn verkeert de opdrachtgever zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. De opdrachtgever is met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verlopen een contractuele rente verschuldigd van 1% per maand. Indien de opdrachtgever in verzuim is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, dan verbeurt hij tevens een dadelijk opeisbare boete van 15% per maand over het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 50,00. 

5.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van BERNARD SANDERS onmiddellijk opeisbaar. 

5.4 Verkeert de opdrachtgever in verzuim met een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. Indien BERNARD SANDERS het faillissement van de opdrachtgever aanvraagt is de opdrachtgever tevens de daartoe gemaakte kosten verschuldigd. 


6. Emballage

Noodzakelijke emballage wordt tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. Eventuele retourzendingen dienen in originele verpakking op een door BERNARD SANDERS nader te bepalen adres te worden aangeleverd. Leenemballage wordt tegen kostprijs bij opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij deze binnen 30 dagen na factuurdatum vrachtvrij in goede staat aan BERNARD SANDERS wordt geretourneerd. 


7. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

7.1 Zodra de zaken door BERNARD SANDERS zijn geleverd, zijn zij voor risico van opdrachtgever. 

7.2 De door BERNARD SANDERS geleverde zaken blijven eigendom van BERNARD SANDERS totdat de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens BERNARD SANDERS heeft voldaan. De opdrachtgever is, zolang hij aan bovenstaande verplichtingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd de door BERNARD SANDERS geleverde zaken te vervreemden, te bezwaren, te verhuren of anderszins in gebruik te geven, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van BERNARD SANDERS. 

7.3 Opdrachtgever is verplicht, zolang geen volledige betaling heeft plaatsgevonden, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken afdoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings – en waterschade en tegen diefstal. 

7.4 Indien de opdrachtgever zaken onder zich heeft die aan BERNARD SANDERS toebehoren en onder, of ten laste van hem, conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd, is opdrachtgever verplicht BERNARD SANDERS daarover onverwijld schriftelijk te informeren. 


8. Gebreken

8.1 Opdrachtgever is verplicht de zaken bij aflevering te onderzoeken op juistheid van de order, hoeveelheid en gebreken. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd of is er te weinig of teveel geleverd, dan dient de opdrachtgever dit binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk aan BERNARD SANDERS te melden. Niet zichtbare gebreken dient de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking schriftelijk aan BERNARD SANDERS mede te delen. 

8.2 In dat geval worden door BERNARD SANDERS geleverde zaken uitsluitend retour genomen nadat BERNARD SANDERS daarmee schriftelijk heeft ingestemd. De geretourneerde zaken dienen fabrieksnieuw te zijn, dat wil zeggen onbeschadigd en in de originele verpakking. De kosten van de retourzending zijn voor rekening van de afzender, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

8.3 De opdrachtgever kan op een gebrek aan het geleverde geen beroep doen, indien hij de geleverde zaken reeds heeft gemonteerd. 


9. Garantie

9.1 BERNARD SANDERS garandeert de goede aflevering van een deugdelijke zaak en geeft daarop geen verdere garantie dan de garanties die door de leverancier van BERNARD SANDERS aan haar is gegeven, met dien verstande dat op autolagers nooit garantie wordt gegeven. 

9.2 BERNARD SANDERS garandeert dat de aangeboden en te leveren zaken voldoen aan de ISO–, de DIN- en/of de fabrieksnormen. 

9.3 In geval van levering van een ondeugdelijke zaak heeft BERNARD SANDERS het recht om tegen teruggave van de ondeugdelijk zaak de opdrachtgever volledig te crediteren of tot herlevering van een nieuw exemplaar over te gaan. Opdrachtgever dient BERNARD SANDERS te allen tijde in de gelegenheid te stellen deugdelijk na te komen. 

9.4 Gebreken die zijn ontstaan door foutieve montage, overbelasting, ongeschikt smeermateriaal, normale slijtage, onoordeelkundige behandeling of onoordeelkundig of onjuist onderhoud vallen buiten de garantie. 

9.5 BERNARD SANDERS verkrijgt van rechtswege de eigendom van zaken of onderdelen daarvan, die ingevolge garantie worden vervangen. 


10. Aansprakelijkheid

10.1 BERNARD SANDERS is uitsluitend aansprakelijk voor schade geleden door de opdrachtgever, die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van BERNARD SANDERS. Voor tekortkomingen van eigen leveranciers en derden is BERNARD SANDERS uitdrukkelijk niet aansprakelijk. 

10.2 De aansprakelijkheid van BERNARD SANDERS is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraars van BERNARD SANDERS wordt uitbetaald, dan wel tot het bedrag dat BERNARD SANDERS daadwerkelijk op derden kan verhalen. Indien de verzekering geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van BERNARD SANDERS beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag. 

10.3 Bernard Sanders is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade die door de opdrachtgever wordt geleden. 

10.4 De opdrachtgever vrijwaart BERNARD SANDERS tegen vorderingen uit welke hoofde dan ook van derden, met inbegrip van werknemers van de opdrachtgever of van diens opdrachtgever, die stellen schade te hebben geleden door een zaak die BERNARD SANDERS aan, of in opdracht van, de opdrachtgever heeft geleverd.


11. Overmacht

11.1 BERNARD SANDERS is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien nakoming tijdelijk of blijvend onmogelijk is ten gevolge van een omstandigheid die BERNARD SANDERS, niet op grond van de wet noch krachtens de in het verkeer geldende opvattingen, kan worden toegerekend. 

11.2 Indien BERNARD SANDERS wegens overmacht haar verplichtingen slechts gedeeltelijk kon nakomen, is zij gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van het reeds verrichte werk, gedane leveringen en de gemaakte kosten. 


12. Geheimhouding en informatieverplichtingen

12.1 Indien BERNARD SANDERS specialistische informatie aan de opdrachtgever verstrekt in verband met het gebruik, de montage of de technische specificaties van door BERNARD SANDERS geleverde zaken, waarop de intellectuele eigendomsrechten van BERNARD SANDERS rusten, is de opdrachtgever, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van BERNARD SANDERS, slechts bevoegd die informatie voor eigen gebruik te hanteren. Bij twijfel over het bestaan van intellectuele eigendomsrechten, is opdrachtgever verplicht BERNARD SANDERS daarover te raadplegen. 

12.2 De opdrachtgever verplicht zich alle informatie met betrekking tot zijn transacties met BERNARD SANDERS geheim te houden op verbeurte van een boete ad € 25.000,00 voor iedere schending van die verplichting. 


13. Toepasselijk recht en bevoegde Rechtbank

Op alle door BERNARD SANDERS gesloten overeenkomsten is Nederlands recht exclusief van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. De bevoegde Rechter in de Rechtbank Den Haag is exclusief bevoegd kennis te nemen van geschillen betreffende overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, onverminderd het recht op hoger beroep en cassatieberoep van partijen.


Algemene Voorwaarden

Met een account kunt u makkelijk en snel bestellen, een overzicht van uw bestellingen en uw gegevens inzien.

Sluiten